0 سه شنبه 11 خرداد
تهران از نگاه شهردار چه گونه شهری باید باشد؟

تهران از نگاه شهردار چه گونه شهری باید باشد؟

اینکه شهر ایده آل ایشان چگونه مشخص شده است، نیاز به یادداشت دیگری دارد؛ در این جا صرفاً سعی می شود فارغ از چرایی و چگونگی شکل گیری این الگو در ذهنیت شهردار به تبیین مشخصات آن بپردازیم.

الف. ایجاد فضاهای عمومی برای حضور اجتماعات مردمی، تعامل و گفتگوی آنان و شکل گیری شبکه های اجتماعی از ویژگی های شهر آرمانی شهردار است. افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در اداره شهر، توسعه شهری را به همراه خواهد داشت. در این مسیر فضاهای عمومی شهری که در اختیار کارگاه های عمرانی و ساختمانی بوده، پس گرفته شد. میدان هفت تیر مصداق این رویکرد است.

همچنین ایجاد پیاده راه ها و نیز شکل گیری پیاده روها در مسیر ایجاد حضور مردم در شهر است؛ ایجاد گذر فرهنگی تاراز در شمال دریاچه شهدای خلیج فارس در منطقه 22 در این راستا قابل ارزیابی است.

ب‌. شهر سبز با شکل گیری بوستان ها و فضاهای سبز و تلاش برای پایداری آن، از جمله عملکردهای مثبت این دوره از مدیریت شهری است؛ احیاء بوستان جنگلی چیتگر با حفظ و مراقبت از آن و نیز رفع کم و کاستی و پر کردن بخش های تخریب شده در سالیان گذشته و اخیراً تبدیل پادگان 06 ارتش و ایجاد بوستانی بزرگتر از بوستان ملت، یکی از مختصات شهرآرمانی شهردار است.

ج‌. شهر تهران، شهری بین المللی است و باید با شهرهای دیگر دنیا ارتباط فعال و موثر داشته باشد. دیپلماسی شهری از رویکردهای مورد توجه شهردار تهران است؛ این ویژگی در ایام فراگیری کرونا، بیشتر مشخص شد و در خصوص سایر مسائل بین المللی که شهرها با آن دست به گریبانند؛ این مسیر باید ادامه یابد و شهرها در ارتباط با یکدیگر همدلی را تجربه کنند؛ این رویکرد شهردار تهران در ادامه می تواند موجبات شکل گیری دوباره "اتحادیه شهرداری ها" را فراهم کند. اتحادیه ای با اهداف؛ ایجاد همکاری ها و هماهنگی های بین المللی شهرداری ها در سطح امور محلی و انتقال دانش و تجربیات به یکدیگر، حاصل رویکرد دیپلماسی شهری شهردار خواهد بود.

د‌. شهر؛ فارغ از آلودگی های زیست محیطی با کاهش پسماند، تفکیک از مبدا و بازیافت مواد و انرژی از آن و به عبارت دیگر شهر پاک از ویژگی های شهر آرمانی شهردار است که طرح کاپ بدین منظور اجرایی شده است؛ نظافت، پاکیزگی و رفت و روب معابر و حذف مخازن پسماند از سطح شهر، تمیزی و سلامت شهری را به ارمغان دارد.

ه‌. شهر هوشمند و دانش بنیان، از اهداف مدیریتی شهردار است؛ شهری علمی و دانش پایه و مبتنی بر دستاوردهای علمی و فن آوری های هوشمندانه از آرمان های شهردار است.

و‌. شهری انسان محور با توجه به حرکت پیاده و نیز استفاده از مدل های حمل و نقلی پاک، چون دوچرخه سواری، پیاده روی و گسترش حمل و نقل عمومی به گونه ای که خودروهای شخصی حضور حداقلی در شهر را داشته باشند؛ شهری که عرصه های عمومی خالی از ماشین شوند و به جای اینکه ماشین ها عرصه را بر شهر تنگ کرده باشند، شهر در اختیار انسان ها با پیاده روی و دوچرخه سواری قرار گیرد؛ حذف خودرو از بوستان جنگلی چیتگر و در اختیار گذاشتن آن برای خانواده ها، ورزشکارها، کودکان و بانوان در نتیجه این رویکرد و این نگاه شهردار است.

ز‌. مدیریت شهرسازانه و متکی بر اسناد طرح های توسعه کالبدی (طرح جامع و طرح تفصیلی شهر) از آرمان های ایشان است. 3 دوره مدیریت عالیه شهرسازی کشور تا قبل از مدیریت شهرداری، کوله باری از تجربه و دانش را برای ایشان فراهم کرده است. برای ایشان شهر ایده آل و مدیریت شهری خوب در تهیه طرح های شهرسازی مناسب و اجرای بدون تنازل قواعد و مقررات شهرسازی است. شهری که به ایشان ارث رسیده، شهری بدون نظم و پریشان از منظر شهرسازی است؛ تلاش برای به سامان رساندن و به قاعده کشاندن کالبد شهری و نیز متناسب با آن جان بخشیدن به روح و روان شهری در این دوره مطمح نظر ایشان می باشد

ح‌. شهری برای همه؛ با برقراری عدالت و کاهش نابرابری در بهره برداری از فضای شهری، شعار استراتژیک مدیریت شهری جدید است؛ شهری بدون مانع برای همه شهروندان فارغ از تبعیضات جنسیتی و نیز برای همه اقشار و گروه های سنی (کودکان، جوانان، میانسالان و سالمندان) و نیز برای همه آحاد جامعه شهری با توانمندی های جسمی متفاوت از مختصات شهر ایده آل شهردار تهران است.

ط‌. شهری پذیرای هویت های متکثر و روا مدار برای مردمی متفاوت از نظر فرهنگی و دینی و مذهبی و بدون تبعیض که آرامش و آسایش شهروندی را به همراه دارد. تهران پایتخت کشور ایران است، با ادیان، فرهنگ ها، آئین ها و سنت های مختلف و مدیریت شهری می باید حق بهره برداری از شهر را برای همگان فراهم کند.

ق‌. مدیریت شهری هماهنگ و همراه با همه سازمان ها و دستگاه های عمومی دولتی و غیر دولتی و نظامی و انتظامی برای ارائه خدمات شهری مطلوب به شهروندان از ویژگی های مدیریت شهری خوب است که در این دوره با صبر و حوصله و بدون تنش و درگیری حاصل شده است؛ امری که به سهولت و آسانی بدست نیامده است.

ر‌. شنیدن صدای مردم و پاسخگو بودن به اعتراضات آنها و پیگیری درخواست ها و رفع مشکلات و تحقق نیازهای شهروندان از ویژگی های شهر آرمانی شهردار است. کم کردن فاصله مدیریت شهری با  شهروندان و ارتقای اعتماد شهروندان به ساز و کارهای مدیریتی برای ایجاد سرمایه اجتماعی برتر، نیاز توسعه شهری است؛ امری که مورد اهتمام شهردار تهران می باشد.

مطالب مرتبط

مردم و فضای شهری

تهران با کمبود فضاهای عمومی مواجه است و یکی از رویکردهای اساسی شهردار تهران توسعه این فضاهاست.

یادداشت نوذرپوردر روزنامه همشهری؛

تجربه ای دیگر؛ کاشت درختان با سن بالا علی نوذرپور

دوگانه ملت و دولت

همواره این مردمند که زبان به شِکوه و گلایه از دولت می گشایند.

تهران از نگاه شهردار چه گونه شهری باید باشد؟

بررسی مجموعه سخنان و عملکردهای شهردار تهران شهر ایده آل مورد نظر ایشان را مشخص می کند؛ ارائه ویژگی ها و مشخصات شهر آرمانی شهردار، کمک می کند که شهروندان با آشنایی به مختصات آن، در جهت تحقق آن همراهی و مشارکت کنند و کادر مدیریتی شهرداری نیز همزبان و هم راستا در این مسیر شهردار را همراهی کنند.